Skip to main content

Torat ha-mashi'ah : Euangelium secundum Matthaeum in lingua Hebraica, cum uersione Latina, atque annotationibus Seb. Munsteri = Hinnah lakhem ha-meshihiyim ve-ha-yehudiyim torat ha-Elohim hadashah u-kedoshah u-teminah ha-Nikhtavah al yede Matti hamevaser bi-leshon ha-kodesh al l [sic] limud ve-al ayyim shel Adonenu Yeshua ha-Mashia im atakah bi-leshon Romiyi ve-'im kotser ha-perushim : vnà cum epistola D. Pauli ad Hebraeos, Hebraicè & Latinè

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)